Frequently Asked Questions

Otázky týkající se smluv PPA
Co je to finanční smlouva PPA a jak se dodává elektřina?

Finanční smlouva PPA, nazývaná také virtuální smlouva PPA, je dlouhodobá finanční dohoda mezi výrobcem energie z obnovitelných zdrojů (Enery) a vaším podnikem. Umožňuje vám nakupovat pevně stanovený objem čisté elektřiny po určité období, chránit se před kolísáním cen a snižovat uhlíkovou stopu vaší společnosti. 

V rámci finanční smlouvy PPA vám společnost Enery fyzicky nedodává elektřinu a nemusíme sdílet stejnou energetickou síť. Místo toho se výroba a nákup elektřiny řídí cenami na místním trhu (den dopředu), které se dorovnávají podle dohodnuté sazby PPA. Další podrobnosti a příklady cen naleznete na naší stránce s informacemi o smlouvách PPA. 

Jaké jsou výhody smluv PPA?

Smlouvy PPA přináší řadu finančních, environmentálních a sociálních výhod, včetně: 

 • fixních dlouhodobých cen elektřiny, zpravidla nižších než stávající tržní sazby; 
 • snížení emisí a menší uhlíkové stopy; 
 • zlepšení peněžních toků nahrazením kapitálové investice provozními náklady; 
 • žádných stavebních ani provozních rizik (společnost Enery přebírá veškerou odpovědnost); 
 • lepší pověsti společnosti a pokroku v plnění cílů ESG. 
Zahrnuje moje smlouva PPA záruky původu (GO)?

Obecně můžeme na požádání dodat GO, ale není to povinné. Naše smlouvy PPA navrhujeme tak, aby byly co nejtransparentnější a nejflexibilnější, takže během vyjednávání s vámi můžeme probrat mnoho různých možností a funkcí. 

Které kroky hodnotového řetězce jsou zahrnuty v průběhu vývoje projektu mé dodávky elektřiny?

Vývoj zařízení na výrobu energie z obnovitelných zdrojů a uzavírání smluv PPA probíhá v několika krocích, včetně: 

 • Plánování 
 • Stavby 
 • Financování projektu 
 • Zavedení cenově výhodného přístupu k provozování a údržbě 
 • Uzavření smlouvy o odběru 
Co je to „vyrovnávání“ a kdo je za něj zodpovědný?

Vyrovnávání je rozdíl mezi plánovaným výkonem zařízení na výrobu energie z obnovitelných zdrojů a jeho skutečnou výrobou. Nízká výroba znamená, že je třeba nakoupit další elektřinu, zatímco přebytečná výroba se musí prodat na vyrovnávacím trhu, což často vede k dodatečným nákladům. 

Existují dva hlavní typy profilů PPA, každý s jiným přístupem k vyrovnávání: 

Dodávka placená podle výroby: zavazujete se nakupovat veškerou elektřinu vyrobenou v elektrárně a zvládnout případné nerovnováhy. 

Dodání podle předem definovaného profilu: Společnost Enery se zavazuje dodávat předem definované objemy elektřiny a vy jste povinni ji odebírat. Společnost Enery je odpovědná za řízení rizika profilu a musí určit, které (případné) nerovnováhy je třeba pokrýt. 

Jaké jsou klíčové pojmy, o nichž se hovoří při uzavírání smlouvy PPA?

Během vyjednávání se musíme dohodnout na několika klíčových podmínkách: 

Obchodní podmínky: 

 • Smluvní cena 
 • Roční objem výroby energie 
 • Doba platnosti smlouvy PPA 
 • Profil smlouvy 

Technické podmínky: 

 • Zajištění pozemku, na kterém bude zařízení postaveno 
 • Instalovaná kapacita zařízení 
 • Připojení zařízení k síti 
 • Výkonový poměr 

Další podmínky: 

 • Ustanovení o ukončení smlouvy 
 • Bezpečnost výrobce a kupujícího 
 • Platební podmínky 
Vyvíjí společnost Enery také místní solární projekty?

Ano, v současné době spolupracujeme s několika partnery na vývoji místních solárních projektů. V těchto případech stavíme solární fotovoltaickou elektrárnu přímo u dotčené budovy nebo odběrného místa a dodáváme elektřinu pomocí fyzického připojení. Proto vykazují místní smlouvy PPA obecně menší ztráty při přenosu a nižší náklady, což přináší vyšší hodnotu pro výrobce i kupujícího. 

Mohu zvýšit objem ve smlouvě PPA, pokud se zvýší moje spotřeba?

Cena a objem elektřiny dodávané v rámci smlouvy PPA jsou pevně stanoveny na celou dobu trvání smlouvy. Pokud však potřebujete zvýšit objem dodávek, například z důvodu výstavby nového výrobního závodu, můžete buď upravit stávající smlouvu PPA (pokud je to možné), nebo podepsat druhou smlouvu na dodatečné množství. 

Jaké druhy profilů PPA nabízí společnost Enery?

Nabízíme čtyři různé modely smluv PPA, abychom zajistili, že pro vaši firmu najdeme ideální řešení: 

 • Platba podle výroby: platíte pevnou cenu za veškerou elektřinu vyrobenou v jedné z našich elektráren za určité období. 
 • Denní solární profil: definujeme denní výrobní profil a dohodneme se na pevné ceně a objemu. 
 • Měsíční solární profil: definujeme měsíční výrobní profil a dohodneme se na pevné ceně a objemu. 

Roční základní odběr: definujeme hodinový objem základního odběru elektřiny na celý rok a dohodneme se na pevné ceně. 

Mohu v jedné smlouvě PPA kombinovat dva různé zdroje energie, např. větrnou elektrárnu a fotovoltaickou elektrárnu?

Ano, větrná a solární energie se mohou velmi dobře doplňovat, protože solární výroba je vysoká ve dne a v létě, zatímco výroba větrné energie často dosahuje maxima v noci a v zimě. Kombinace těchto dvou čistých technologií může váš profil přiblížit základnímu odběru a snížit vaše náklady na profilování. 

Může moje smlouva PPA zahrnovat také skladování energie (v bateriích)?

Ano, kromě kombinace dvou různých zdrojů energie může vaše smlouva PPA zahrnovat i skladování energie, například baterii umístěnou společně s fotovoltaickou elektrárnou. Baterie může ukládat čistou energii během období nadměrné výroby a vybíjet ji večer, když je vysoká poptávka. Skladování energie také pomáhá vyrovnávat profil elektřiny v rámci vaší smlouvy PPA a zvyšuje podíl energie dodávané smluvním zařízením, čímž snižuje vaše náklady na vyrovnávání. 

Pokud smlouva PPA nepokryje celou mou poptávku po elektřině, odkud se vezme zbytek?

Smlouva PPA obvykle nepokrývá celou poptávku spotřebitele. Váš podnik tedy zůstane u stávající smlouvy o dodávkách s energetickou společností a smlouva PPA nabízí další zelenou elektřinu dodávanou nepřímo společností Enery. Jinými slovy, smlouva PPA se uzavírá prostřednictvím vaší energetické společnosti, která pokrývá veškerou vaši zbývající poptávku po energii, která není pokryta smlouvou PPA. 

Pokud není moje smlouva PPA uzavřena jako „Platba podle výroby“, jaké mám záruky, že je elektřina, kterou dostávám, obnovitelná?

V případě smlouvy se stanovenou platbou nebo PPA se solárním profilem nemusí být elektřina, kterou dostáváte, vyráběna smluvním zařízením v reálném čase, nýbrž ji společnost Enery nakupuje na spotovém trhu. Nicméně jako odběratel podle PPA získáte záruky původu pro celý nasmlouvaný objem. Tento přístup zajišťuje, že i když je energie z obnovitelných zdrojů vyrobena v jinou dobu, je do sítě dodáno stanovené množství energie, které má stejný přínos pro životní prostředí. 

Otázky z oblasti zemědělství
Jaký typ pozemku je vhodný pro instalaci pozemních fotovoltaických elektráren?

Nejvhodnější lokality mají plochý terén a rozlohu nejméně 10 hektarů (100 000 m2) s nekvalitní půdou, která již není vhodná pro zemědělství. 

Proč bych měl využívat svou zemědělskou půdu k výrobě elektřiny z obnovitelných zdrojů?

EU si stanovila velmi ambiciózní cíle v boji proti globálnímu oteplování a prohlásila, že je učiní právně závaznými. Mezi tyto cíle patří snížení emisí skleníkových plynů do roku 2030 nejméně o 55 % (ve srovnání s úrovní v roce 1990) a dosažení čistých nulových emisí do roku 2050. Při dosahování těchto cílů bude hrát významnou roli fotovoltaika jakožto bezuhlíkový zdroj energie. Střešní fotovoltaické systémy jsou sice účinné, ale samy o sobě nemohou pokrýt rostoucí evropskou poptávku po elektřině. Proto je velmi důležité využívat nekvalitní zemědělskou půdu k výrobě obnovitelné energie ve velkém měřítku. 

Kromě toho již mnoho evropských zemědělských podniků vyrábí energii ve formě biopaliv. Zelený vodík vyrobený pomocí fotovoltaických panelů má přibližně desetkrát vyšší energetickou hustotu než biopalivo, takže fotovoltaika je mnohem efektivnějším způsobem využití dostupné plochy. 

Jak velkou část mé zemědělské půdy pokryje pozemní fotovoltaická elektrárna?

Naše solární fotovoltaické elektrárny instalujeme pomocí jednoduchých pozemních rámů. Jsou zajištěny piloty, které jsou na určitých místech zapuštěny do země. V důsledku toho je při instalaci nového projektu skutečně pokryto nebo „zakryto“ pouze přibližně 1 % celkové plochy pozemku. 

Mohu po dokončení fotovoltaické elektrárny pokračovat v obdělávání půdy pomocí strojů?

Toto „dvojí využití“ je nejen možné, ale podle nás je to skvělý nápad. Můžete pokračovat v zemědělské činnosti, pokud plodiny nezastíní solární panely nebo nebudou mít jiné nepříznivé účinky. 

Mohu mezi řadami solárních panelů nadále chovat hospodářská zvířata?

Na stejné půdě jako solární panely je možné chovat hospodářská zvířata, i když některá plemena jsou vhodnější než jiná. Společnost Enery například aktivně podporuje (a dokonce dotuje) chov ovcí a včelařství, které se dobře doplňují s výrobou solární energie. 

Mají pozemní fotovoltaické elektrárny vliv na zemědělství, biologickou rozmanitost nebo stanoviště volně žijících živočichů?

Na rozdíl od většiny forem výroby energie mají solární panely umístěné na zemi minimální dopad na okolí a mohou ve skutečnosti zlepšit životní prostředí rostlin a volně žijících živočichů. Například zastíněné plochy pod solárními panely mohou v horkých letních měsících poskytnout útočiště mnoha zvířatům. Kromě toho jsou pozemní fotovoltaické elektrárny často ideálním prostředím pro chov včel, protože absence pesticidů může výrazně zlepšit jejich zdraví a kvalitu medu. 

Mohu oblast stále využívat k lovu?

Solární fotovoltaická elektrárna poskytuje bezpečné útočiště pro místní divokou zvěř a na pozemcích, na kterých se nacházejí naše systémy, není povolen lov. V Rakousku jsou však tyto oblasti technicky klasifikovány jako soukromé lovecké pozemky. 

Střešní vs. pozemní systémy
Proč je lepší instalovat solární panely na zemi na poli než na střeše?

Ačkoli oba systémy vyrábějí 100% čistou energii, studie ukázaly, že instalace solárních panelů pouze na střechách domů nebude stačit k dosažení cílů EU a jednotlivých států v oblasti klimatu. 

Jaké výhody mají systémy montované na zemi oproti střešním systémům?

Instalace pozemních solárních panelů na volných plochách je mnohem levnější než instalace na střechách, protože fixní náklady, jako je plánování, připojení a dokumentace, jsou stejné bez ohledu na velikost systému. To znamená, že větší fotovoltaické elektrárny využívají úspor z rozsahu a vyrábějí čistou energii za výrazně nižší cenu. 

Kromě toho mnoha střešním fotovoltaickým systémům brání stín nebo nemají správný sklon či orientaci, aby fungovaly efektivně. Pozemní fotovoltaické systémy tyto problémy nemají, protože můžeme navrhnout montážní rámy tak, aby systém maximalizoval výrobu energie po celý rok. 

Je pro instalaci nebo provoz pozemních fotovoltaických elektráren potřeba státní podpora?

Na rozdíl od střešních solárních systémů nevyžadují pozemní fotovoltaické elektrárny státní podporu. To znamená, že vyrábějí čistou elektřinu, aniž by byly závislé na financování daňovými poplatníky. 

Jaké výhody mají pozemní fotovoltaické elektrárny ve srovnání s jinými formami výroby energie z obnovitelných zdrojů?

Solární energie je bezplatná, obnovitelná, neprodukuje hluk ani emise a nevyžaduje téměř žádnou údržbu. Solární fotovoltaické elektrárny mají také životnost až 40 let, což z nich činí spolehlivé zdroje čisté energie, které jsou zcela bezpečné pro lidi, zvířata i životní prostředí. 

Smlouvy a dohody o solární fotovoltaice
Proč je nutné před zahájením stavby uzavřít předběžnou smlouvu?

Realizace projektu fotovoltaické elektrárny vyžaduje od společnosti Enery značné úsilí, včetně plánování, dokumentace, povolování a mnoha dalších aspektů. Proto dbáme na to, aby ve fázi plánování byla uzavřena předběžná smlouva, která chrání zájmy obou stran. 

Co zahrnuje smlouva o užívání a věcném břemeni?

Pozemky si obvykle pronajímáme na 30 až 40 let, což je životnost fotovoltaické elektrárny. Nájemné, které za pozemek dostáváte, se po dobu trvání smlouvy upravuje o inflaci. Jako vlastník pozemku si po dobu trvání nájemní smlouvy ponecháváte výhradní vlastnictví svého pozemku. 

Co se stane se solárním fotovoltaickým zařízením po skončení smlouvy o užívání a věcném břemeni?

Pokud se obě strany rozhodnou smlouvu neprodloužit, odstraníme celý fotovoltaický systém a vy můžete pozemek dále využívat. 

Potřebují fotovoltaické elektrárny údržbu? Jsem zodpovědný za další náklady?

Během provozu fotovoltaické elektrárny musí být její okolí koseno a udržováno, aby stín nesnižoval výkon. Společnost Enery jako vlastník systému provádí všechny tyto práce a hradí veškeré související náklady. 

Co se stane s fotovoltaickou elektrárnou, pokud společnost Еnery zkrachuje?

V nepravděpodobném případě úpadku by převzal administrativní kontrolu nad fotovoltaickou elektrárnou insolvenční správce. Po restrukturalizaci dluhu by insolvenční správce pravděpodobně pokračoval v provozování závodu, a to buď přímo, nebo prodejem novému vlastníkovi. Ve výjimečných případech by mohl příjemce prodat součásti elektrárny (například panely, střídače a montážní rámy) a získané prostředky použít na úplné odstranění systému, což vám umožní pozemek znovu využít. 

Proč je společnost Enery oprávněna převádět práva a povinnosti na různé třetí strany?

Jako solární developer potřebujeme toto právo, abychom mohli úspěšně realizovat naše projekty. Naše solární fotovoltaické elektrárny financujeme pomocí vlastního i cizího kapitálu, který lze získat pouze zastavením určitých práv a cenných papírů ve prospěch poskytovatelů dluhu. 

Otázky týkající se konkrétního projektu
Jakou podobu bude mít můj projekt solární fotovoltaické elektrárny?

Naše solární fotovoltaické elektrárny jsou umístěny na zemi na velkých volných plochách. Solární panely instalujeme na ocelové rámové systémy uspořádané v několika úhledných řadách. 

Co se děje s elektřinou vyrobenou systémem?

Systém dodává elektřinu do místní elektrické sítě stejným způsobem jako tradiční elektrárna. Proto zajistíme, aby se v bezprostřední blízkosti vašeho pozemku nacházel vhodný přípojný bod. 

Bude fotovoltaická elektrárna oplocena?

Ano – aby se zajistilo, že k fotovoltaické elektrárně nebudou mít přístup nepovolané osoby. Vzhledem k tomu, že systém vyrábí velké množství elektřiny, zajišťuje oplocení také bezpečnost a pomáhá předcházet poškození nebo krádeži. 

Jak dlouho bude trvat instalace fotovoltaické elektrárny?

Každou fotovoltaickou elektrárnu se snažíme instalovat co nejrychleji, bez ohledu na její velikost. Většinu projektů tak dokončíme do šesti až osmi měsíců. 

Budete chránit vzhled okolí, například odstíněním rostliny?

Jako přední solární developer se snažíme vyhovět požadavkům všech zúčastněných stran. Proto individuálně určíme, zda je třeba fotovoltaickou elektrárnu odstínit, a provedeme veškerá potřebná opatření. 

Otázky týkající se solární fotovoltaické technologie
Jsou solární fotovoltaické elektrárny šetrné k životnímu prostředí?

Ano, jsou. Na rozdíl od tradičních elektráren na fosilní paliva nevytvářejí fotovoltaické elektrárny žádný hluk, skleníkové plyny ani znečišťující látky. Energie spotřebovaná na výrobu solárních panelů se navíc vrátí během několika prvních let jejich provozu, což znamená, že mají negativní uhlíkovou stopu. Kromě toho se díky zdokonalování technologie a rozsahu neustále snižuje množství energie a materiálů potřebných k výrobě solárních panelů, které jsou nyní také zcela recyklovatelné. 

Jak dlouho vydrží solární fotovoltaická elektrárna?

Životnost typické solární fotovoltaické elektrárny je přibližně 40 let, což odpovídá době trvání vaší nájemní smlouvy. Společnost Enery je jako vlastník a provozovatel systému odpovědná za vyřazení zařízení z provozu a jeho odstranění po skončení životnosti. 

Mají solární fotovoltaické elektrárny nějaké negativní dopady na životní prostředí?

Solární fotovoltaické elektrárny bez hluku, emisí a pohyblivých částí mají minimální dopad na své okolí. Dobře zapadají do krajiny a nevyžadují žádné velké zemní práce ani narušení půdy. V porovnání s jinými formami výroby energie z obnovitelných zdrojů, jako je větrná nebo vodní energie, přispívají fotovoltaické elektrárny také ke zvýšení biologické rozmanitosti a vytváření nových stanovišť pro živočichy.