Често задавани въпроси

ЧЗВ за PPA
Какво е финансов PPA и как ви осигурява електричество?

Финансовият PPA (от Power Purchase Agreement = Споразумение за закупуване на електроенергия), наричан също виртуален PPA, е дългосрочно финансово споразумение между производител на възобновяема енергия (Enery) и вашия бизнес. То ви позволява да закупите фиксиран обем чиста електроенергия за определен период, защитавайки се от волатилността на цените и намалявайки въглеродния отпечатък на вашата компания. 

 

При финансов PPA, Enery не ви доставя физически електричество и ние не трябва да споделяме една и съща електропреносна мрежа. Вместо това, производството и закупуването на електроенергия се базират на местните пазарни цени (ден напред) и се уреждат на договорената ставка за PPA. За повече подробности и примери за ценообразуване, моля, разгледайте нашата PPA уеб страница. 

Какви да предимствата на PPA?

PPA (Споразумение за закупуване на електроенергия) носи със себе си много финансови, екологични и социални ползим, като например: 

 • Фиксирани дългосрочни разходи за електроенергия, обикновено по-ниски от съществуващите пазарни цени 
 • Намалени емисии и по-малък въглероден отпечатък 
 • Подобрен поток на парични средства чрез замяна на капиталови инвестиции с оперативни разходи 
 • Никакви строителни или оперативни рискове (Enery поема всички отговорности) 
 • Подобрена корпоративна репутация и напредък към целите за ESG (околна среда, социални аспекти и управление на компанията) 
Включва ли моя PPA гаранции за произход (GOs или Guarantees of Origin)

Обикновено можем да осигурим GOs (гаранции за произход на електричество) по желание, но те не са задължителни. Изготвяме нашите договори така, че  да бъдат възможно най-прозрачни и гъвкави, затова по време на преговорния процес можем да обсъдим множество различни варианти. 

Кои стъпки се включват в процеса на разработка на един проект преди електроенергията да достигне до мен?

Развитието на централи за възобновяема електроенергия и осигуряването на PPA включват следните стъпки: 

 • Разработка на проекта 
 • Строителство 
 • Финансиране на проекта 
 • Създаване на ефективен подход за поддръжка и експлоатация 
 • Създаване на договор за закупуване на зелена електроенергия 
Какво е „балансиране“и кой е отговорен за това?

Балансирането е разликата между прогнозната производителност на  централата за възобновяема електроенергия  и нейното фактическо производство. Ниско производство означава, че трябва да се закупи допълнителна електроенергия, докато излишното производство трябва да се продава на балансовия пазар, което често води до допълнителни разходи. 

 

Има два основни типа PPA профили, всеки с различен подход към балансирането: 

 

 1. Доставка „Плащане според произведеното“: вие се съгласявате да закупите цялата електроенергия, произведена от  централа и да управлявате всякакви дисбаланси.
 2. Доставка с „Предварително зададен профил“: Enery се съгласява да достави предварително зададен обем електроенергия, а вие сте задължени да я закупите. Enery носи отговорност за управлението на риска от профила и трябва да посочи кои дисбаланси (ако има такива) трябва да покриете.
Кои са ключовите условия, обсъждани при създаването на PPA (Споразумение за закупуване на енергия)?

По време на процеса на преговори има няколко ключови условия, по които трябва да се споразумеем: 

Търговски условия: 

 • Цена по договора 
 • Годишен обем на произведената енергия 
 • Срок на PPA 
 • Профил на договора 

Технически условия: 

 • Разпределение на земята, където ще бъде централата за възобновяема електроенергия 
 • Инсталирана мощност на централа 
 • Свързване на централа към електрическата мрежа 
 • Коефициент на ефективност 

Други условия: 

 • Клаузи за прекратяване 
 • Гаранции на производителя и купувача 
 • Условия за плаща
Разработва ли Enery фотоволтаични проекти на терен на клиента?

Да, в момента работим с няколко партньора за разработване на фотоволтаични проекти на място (onsite). В такива случаи изграждаме фотоволтаична централа близо до сградата или точката на консумация и осигуряваме електроенергия чрез физическа връзка. В резултат, вашият PPA би имал по-малко загуби при предаването на електроенергия и по-ниски разходи, което осигурява по-голяма стойност за производителя и купувача. 

Мога ли да увелича обема закупена електроенергия в моя Договор, ако консумацията ми се увеличи.

Цената и обемът на електроенергията, предоставена от вашия PPA, са фиксирани за целия срок на споразумението. Въпреки това, ако имате нужда от увеличение на обема на доставката, например поради изграждане на нова фабрика, можете да преговаряте условията на настоящия си PPA (ако е възможно) или да сключите второ споразумение за допълнителния обем.

Какви видове PPA профили прелага Enery?

Предлагаме четири различни модела на PPA, за да гарантираме, че има идеално решение за вашия бизнес: 

 • „Заплащане според произведеното“: заплащате фиксирана цена за цялата електроенергия, произведена от една от нашите централи за определен период. 
 • „Дневен профил енергия“: определяме дневен профил на производство на енергия и се споразумяваме за фиксирана цена и обем. 
 • „Месечен профил на енергия“: определяме месечен профил на производство на енергия и се споразумяваме за фиксирана цена и обем. 
 • „Годишен базов товар“: определяме часов обем на базов товар на електроенергия през цяла година и се споразумяваме за фиксирана цена.
Мога ли да комбинирам два различни източника на енергия в един PPA, например вятърна електроцентрала и фотоволтаична електроцентрала?

Да, вятърът и слънцето могат да се допълват много добре, тъй като производството на слънчева енергия е високо през деня и през лятото, докато вятърното производство често достига връх в нощните часове и през зимата. Комбинирането на тези две чисти технологии може да приближи вашето потребление до нивото на базово натоварване, намалявайки разходите за профилиране. 

Може ли моят PPA да включва и енергийно съхранение (батерии)?

Да, освен комбинирането на два различни енергийни източници, вашият PPA може да включва и енергийно съхранение, като например батерия, разположена на същото място като слънчевата фотоволтаична централа. Батерията може да съхранява чиста енергия по време на периоди на излишък на производство и да я изпуска през вечерта, когато има високо търсене. Енергийното съхранение също помага за балансирането на електроенергийния профил на вашия PPA и увеличава дялът на доставената енергия от договорената централа, намалявайки разходите за балансиране. 

Ако Договорът не покрива цялото ми електрическо потребление, откъде идва останалата част?

Обикновено Договорът не покрива цялото потребление на клиента. Затова би следвало вашият бизнес ще запази съществуващото си споразумение за доставка с енергийна компания, а PPA предлага допълнителна зелена електроенергия, доставена косвено от Enery. Изразено по друг начин, PPA е „свързан“ чрез вашия доставчик на електроенергия, който покрива всички останали електроенергийни изисквания, които не се покриват от PPA. 

Ако моят PPA не е вид „плащане според произведеното“, как ще ми бъде гарантирано, че електричеството, което получавам е от възобновяем източник?

При споразумение тип Pay-as-Nominated или споразумение със соларен профил, получаваната от вас електроенергия може да не бъде произведена от договорената централа в реално време, а вместо това да бъде закупена от Enery от пазара на свободна продажба. Въпреки това, като получател на PPA, вие получавате гаранции за произход за целия договорен обем. Този подход гарантира, че дори ако възобновяемата енергия се генерира в различно време, указаното количество все още се подава в електрическата мрежа и доставя същата екологична полза. 

Земеделски въпроси
Какъв тип земя е подходяща за монтиране на наземни соларни фотоволтаични инсталации?

Най-подходящите места са с равнинен терен и са с размер най-малко десет хектара (100 000 m2), с лошо качество на почвата, която вече не е подходяща за земеделие. 

Защо трябва да използвам земеделската си земя за производство на електроенергия от възобновяеми източници?

ЕС си постави много амбициозни цели за борба с глобалното затопляне и се ангажира да ги направи правно обвързващи. Целите включват намаляване на емисиите на парникови газове с най-малко 55% до 2030 г. (в сравнение с нивата от 1990 г.) и постигане на нетни нулеви емисии до 2050 г. Като източник на енергия без въглерод, соларната фотоволтаична енергия ще играе значителна роля за постигането на тези цели. Въпреки това, докато покривните соларни фотоволтаични системи са ефективни, те сами по себе си не могат да отговорят на нарастващите нужди от електроенергия в Европа. Ето защо е изключително важно да се използва нискокачествена земеделска земя за генериране на възобновяема енергия в голям мащаб. 

Освен това много европейски ферми вече произвеждат енергия под формата на биогорива. Като алтернатива, зеленият водород, произведен с помощта на слънчева фотоволтаична енергия, има около десет пъти по-голяма енергийна плътност от биогоривото, което прави слънчевата фотоволтаична енергия много по-ефективна при използване на наличната земя. 

Колко от моята земеделска земя ще бъде покрита от наземната соларна фотоволтаична инсталация?

Ние монтираме нашите соларни фотоволтаични централи, използвайки прости наземни рамки. Те са подсигурени от стълбове, които се забиват в земята в определени точки. В резултат на това само около 1% от общата площ е действително покрита или „запечатана“ при инсталиране на нов проект. 

Мога ли да продължа да обработвам земята си с машини, след като соларната фотоволтаична централа бъде завършена?

Този тип земеделие с „двойно предназначение“ е не само възможно, но и според нас е една страхотна идея. Насърчаваме ви да продължите своите земеделски дейности, при условие че културите не засенчват слънчевите панели или когато могат да имат други неблагоприятни ефекти. 

Мога ли все още да отглеждам добитък между редовете от слънчеви панели?

Възможно е да се отглежда добитък на една територия заедно със слънчевите панели, въпреки че някои породи са по-подходящи от други. Например Еnery активно насърчава (и дори субсидира) овцевъдството и пчеларството, като и двете работят добре в тандем с производството на слънчева енергия. 

Влияят ли наземните соларни фотоволтаични инсталации върху селското стопанство, биоразнообразието или местообитанията на дивата природа?

За разлика от повечето форми на производство на енергия, наземните слънчеви панели имат минимално въздействие върху заобикалящата ги среда и всъщност могат да подобрят местообитанията на растенията и дивата природа. Например сенчестите зони под слънчевите панели могат да осигурят убежище за много животни през горещите летни месеци. Като допълнение, наземните соларни фотоволтаични инсталации често са идеална среда за отглеждане на пчели, тъй като отсъствието на пестициди може значително да подобри тяхното здраве и качеството на меда. 

Мога ли все още да използвам района за лов?

Соларната фотоволтаична инсталация осигурява безопасно убежище за местните диви животни и ловът не е разрешен в имотите, в които се помещават нашите системи. В Австрия обаче тези райони са технически класифицирани като частни ловни полета. 

Покривни или наземни системи
Защо е по-добре да монтирате наземни слънчеви панели в поле, отколкото на покрив?

Въпреки че и двете системи произвеждат 100% чиста енергия, проучванията показват, че монтирането на слънчеви панели само на покриви няма да е достатъчно за постигане на целите на ЕС и на националните климатични цели. 

Какви са предимствата на наземните системи пред покривните?

Далеч по-евтино е да монтирате наземни слънчеви панели на открити полета, отколкото на покриви, тъй като фиксираните разходи, като планиране, свързване и документация са еднакви, независимо от размера на системата. Това означава, че по-големите соларни фотоволтаични централи се възползват от икономии от мащаба и произвеждат чиста енергия на значително по-ниска цена. 

Освен това много фотоволтаичните системи на покрива са възпрепятствани от сянка или нямат правилния наклон или ориентация, за да работят ефективно. Наземните фотоволтаични системи нямат тези проблеми, тъй като можем да проектираме монтажните рамки, за да увеличим максимално генерирането на енергия от системата през цялата година. 

Необходима ли е държавна подкрепа за монтиране или експлоатация на наземни соларни фотоволтаични централи?

За разлика от покривните слънчеви системи, наземните фотоволтаични инсталации не изискват държавна подкрепа. Това означава, че произвеждат чиста електроенергия, без да разчитат на финансиране от данъкоплатците. 

Какви предимства имат наземните соларни фотоволтаични централи в сравнение с други форми на производство на възобновяема енергия?

Слънчевата енергия е безплатна, възобновяема, не създава шум или емисии и изисква много малко поддръжка. Соларните фотоволтаични централи имат и живот от до 40 години, което ги прави надеждни чисти енергийни източници, които са напълно безопасни за хората, животните и околната среда. 

Договори и споразумения за соларна фотоволтаична инсталация
Защо е необходимо да има предварителен договор преди започването на строителството?

Подготвянето на проект за соларни фотоволтаици изисква значителна работа от страна на Еnery, включително планиране, документиране, издаване на разрешителни и много други съображения. Ето защо ние държим на наличието на предварително споразумение по време на етапа на планиране, за да защитим интересите и на двете страни. 

Какво обхваща договорът за ползване и сервитута?

Обикновено наемаме земя за 30 до 40 години, което е продължителността на живота на соларна фотоволтаична централа. Наемните плащания, които получавате за вашата земя, се коригират спрямо инфлацията през срока на договора. Като собственик на земя, вие запазвате едноличната собственост върху вашия имот за срока на договора за отдаване. 

Какво се случва със соларната фотоволтаична централа в края на договора за ползване и сервитута?

Ако двете страни решат да не удължат споразумението, ние ще премахнем соларната фотоволтаична система в нейната цялост и вие сте свободни да смените статута на земята. 

Нуждаят ли се от поддръжка соларните фотоволтаични централи? Отговарям ли за други разходи?

Докато соларната фотоволтаична централа работи, околността трябва да се коси и поддържа, за да се предотврати намаляването на производителността от потенциална сянка. Като собственик на системата, Еnery извършва цялата тази дейност и покрива всички съответни разходи. 

Какво ще се случи със соларната фотоволтаична централа, ако Еnery фалира?

В малко вероятния случай на фалит, синдикът ще поеме административния контрол върху соларната фотоволтаична централа. След преструктуриране на дълга, получателят вероятно ще продължи да управлява централата или директно, или като я продаде на нов собственик. В редки случаи синдикът може да продаде компонентите на централата (като панели, инвертори и монтажни рамки) и да използва средствата за пълно премахване на системата, което ви позволява да смените статута на земята. 

Защо Enery има право да прехвърля права и задължения на различни трети страни?

Като разработчик на слънчева енергия, ние се нуждаем от това право, за да развиваме успешно нашите проекти. Ние финансираме нашите соларни фотоволтаични централи, използвайки собствен и дългов капитал, последният от които може да бъде получен само чрез залагане на определени права и ценни книжа на доставчиците на дълг. 

Специфични за проекта въпроси
Каква форма ще има моят соларен фотоволтаичен проект?

Нашите соларни фотоволтаични централи са монтирани на земята в големи открити пространства. Монтираме слънчевите панели върху стоманени рамки, подредени в няколко прави реда. 

Какво се случва с електричеството, генерирано от системата?

Системата захранва електричество в местната електропреносна мрежа по същия начин като традиционната електрическа централа. За да постигнем това, ние гарантираме, че вашият обект вече има подходяща точка за връзка в непосредствена близост. 

Ще бъде ли оградена соларната фотоволтаична централа?

Да – за да се гарантира, че неоторизирани лица няма да имат достъп до соларната фотоволтаична централа. Тъй като системата генерира големи количества електричество, оградата също така поддържа безопасността и помага за предотвратяване на повреда или кражба. 

Колко време ще отнеме монтирането на соларната фотоволтаична централа?

Работим, за да монтираме всяка соларна фотоволтаична централа възможно най-бързо, независимо от нейния размер. В резултат на това завършваме повечето проекти в рамките на шест до осем месеца. 

Ще защитите ли външния вид на околността, например чрез изолиране на централата?

Като водещ разработчик на системи за слънчева енергия, ние полагаме всички усилия да удовлетворим исканията на всички заинтересовани страни. Следователно, отделно за всеки случай, ние определяме дали соларната фотоволтаична централа трябва да бъде изолирана и как да вземем необходимите мерки. 

Въпроси относно соларната фотоволтаична технология
Природосъобразни ли са соларните фотоволтаични инсталации?

Да, природосъобразни са. За разлика от традиционните електроцентрали на изкопаеми горива, соларните фотоволтаични централи не издават шум, парникови газове или замърсители от всякакъв вид. Енергията, използвана за производството на слънчевите панели, също се възстановява през първите няколко години на експлоатация, което означава, че те имат отрицателен въглероден отпечатък. Освен това подобренията в технологиите и мащаба непрекъснато намаляват количеството енергия и материалите, необходими за изграждането на слънчеви панели, и те вече са напълно рециклируеми. 

Колко дълго издържа соларната фотоволтаична инсталация?

Животът на типичната соларна фотоволтаична централа е около 40 години, което съответства на продължителността на вашето отдаване под наем. Като собственик и оператор на системата, Еnery отговаря за извеждането от експлоатация и премахването на инсталацията в края на нейния живот. 

Имат ли соларните фотоволтаични централи някакви неблагоприятни въздействия върху околната среда?

Без шум, емисии или движещи се части, соларните фотоволтаични централи имат минимално въздействие върху заобикалящата ги среда. Те се съчетават добре с пейзажа и не изискват сериозни работни дейности или нарушаване на земята. В сравнение с други форми на производство на възобновяема енергия, като вятърна или водна, соларните фотоволтаични централи също помагат за увеличаване на биоразнообразието и създаване на нови местообитания за животните.