По-добър свят за бъдещите поколения 

„Убедена съм, че успешната компания се води от целите си, действа прозрачно, стимулира постоянното учене и винаги се подобрява, както и промотира и приоритизира принципите на ESG.”
Красимира Петкова – Директор устойчиво развитие и опазване на околната среда
ESG
Стремим се да създаваме най-устойчивите решения

В Еnery интегрираме грижата за околната среда, социалната ангажираност и корпоративната отговорност във всеки аспект на ежедневните ни дейности. Като лидер в областта на възобновяемата енергия, ние вярваме, че е наш дълг да поддържаме най-високите екологични и социални стандарти, като същевременно вдъхновяваме нашите колеги и партньори по веригата на доставките да правят същото. 

Нашата отдаденост към принципите на ESG ни позволява да привличаме и задържаме най-добрите хора, да зареждаме екипа си с мотивация и целеустременост и да увеличим общата си производителност. 

E
Околна среда

Нашият комплексен подход към опазването на околната среда ни дава конкурентно предимство пред много други производители на възобновяема енергия. Когато оценяваме собственото си въздействие върху околната среда, ние вземаме предвид не само директния си въглероден отпечатък, но и влиянието ни върху земята и използването на ресурсите. Съответно, ние работим върху адекватното оценяване и управление на нашето директно и индиректно въздействие, включително факторите, свързани с веригата на доставки, които могат да бъдат трудни за контролиране.

S
Социална
ангажираност

Да бъдем отговорен работодател и да проявяваме корпоративна социална отговорност е от съществено значение за нашия дългосрочен успех. Стремим се служителите ни да бъдат здрави, мотивирани и да получат подходящото за длъжността си обучение. Това ни помага да постигаме непрекъснати подобрения в работата си. Също така, стимулираме обществата, в които оперираме чрез създаване на устойчиви работни места, образоване на жителите и инвестиране в проекти, които генерират дългосрочна стойност. При изпълнение на тези цели, ние настояваме за справедливо отношение и равни възможности за всички служители и бизнес партньори. 

G
Корпоративна отговорност

Прилагането на прозрачност, отчетност и отговорност в работните ни процеси, ни помага да реализираме нови възможности, докато намаляваме потенциалните рискове или негативни въздействия от нашите бизнес операции. За да поддържаме добро управление, работим непрекъснато за подобряване на знанията и разбирането на нашите служители относно вътрешните ни политики. Насърчаваме ги да прилагат най-добрите практики за управление на риска и да спазват всички изисквания в поддържането на отношения с нашите партньори по цялата верига на доставки.

Ако искате да научите повече за нашия ESG подход и политики, свържете се с нашия екип чрез: sustainability@enery.energy

 

Нашите ангажименти
Това, което ни движи напред, е създаването на положителни екологични, социални и икономически въздействия

Като бързо развиваща се компания, в момента разработваме цялостна ESG стратегия и рамка за отчитане. По време на нашата първоначална базова оценка, извършена в сътрудничество със съответните вътрешни и външни заинтересовани страни, ние идентифицирахме четири стратегически области, върху които да се фокусираме: 

Измененията на климата и въглеродните емисии

Човешката дейност променя климата по много дълбоки и всеобхватни начини. Навсякъде по света честотата и тежестта на горските пожари, наводненията, сушите, топлинните вълни и бурите се увеличават, причинявайки широко разпространени щети на околната среда и излагайки човешки животи на риск. Тези фактори също влияят върху наличието на природни ресурси, оказвайки нарастващ натиск върху веригите за доставки и създавайки несигурност за всички предприятия, включително и нашето собствено. 

За да се адаптираме към промените на планетата и да сведем до минимум въздействието ни върху климата, ние се ангажираме да увеличим количеството възобновяема енергия, която произвеждаме, като същевременно намаляваме въглеродната наситеност на енергията, която консумираме. В допълнение към минимизирането на собствения ни въглероден отпечатък, ние се занимаваме и с нашите косвени емисии, генерирани от бизнес партньорите ни и веригите за доставки. 

Загуба на биоразнообразие и природа

Нашето ежедневие и бизнес дейностите ни разчитат директно на услугите, предоставени от природата: чист въздух и вода, здравословна почва, храни и зелени площи, за да живеем и работим в екологична среда. Въпреки че щетите върху околната среда и загубата на биоразнообразието оказват най-голямо влияние върху индустрии като земеделие и селско стопанство, ние вярваме, че всеки бизнес, включително нашият, трябва да допринесе за справянето с това. 

За да сведем до минимум въздействието си върху биоразнообразието, ние се стремим да поддържаме и възстановяваме естествените местообитания, като същевременно работим в хармония със заобикалящите ни екосистеми. Ние внимателно оценяваме уникалните характеристики на всеки обект и затова избягваме всякакви дейности, които могат да повлияят на защитените зони, докато развиваме портфолиото си. В допълнение ние разработваме нарастващ брой многофункционални обекти за възобновяема енергия, които включват местообитания на животни, зони за паша на овце и полета за опрашители. Също така, фокусираме се върху минимизирането на отпадъците, като използваме програми за рециклиране и отклоняваме материали от сметищата и депата за отпадъци, където е възможно. 

Отговорно отношение към служителите

В Еnery хората са най-ценният ни ресурс. Нашите служители оформят уникална култура, гарантират, че работните ни дейности протичат гладко и помагат на бизнеса ни да успява и расте. Поради тези и много други причини за нас е жизненоважно да гарантираме здравето и безопасността на нашите служители и да предоставим насоки и ресурси в подкрепа на тяхното професионално и личностно развитие. 

От създаването си ние непрекъснато подобряваме условията на работа в нашите обекти и офиси, включително различни инициативи за здраве и безопасност, редовни тестове за COVID-19 и мониторинг на процента на ваксинация. Също така ние работим върху подобряването на нашите процеси на обучение и развитие, за да споделяме и популяризираме знания както на индивидуално, така и на организационно ниво. 

Отговорна корпоративна позиция

Като една от нововъзникващите компании за възобновяема енергия в Европа, ние внимателно оценяваме всички екологични, социални и икономически въздействия, свързани с нашите бизнес дейности. В допълнение ние разширяваме този възглед към бизнес партньорите и външните заинтересовани страни, разглеждайки цялата ни верига за добавена стойност и общностите, в които работим. 

Стремим се да добавим стойност към всяка общност, в която работим, като осигуряваме чисто и достъпно електричество и създаваме устойчиви работни места за местните жители. Също така придвижваме ангажименти си стъпка напред, като предприемаме значими социални и екологични проекти, които оказват положително и дълготрайно въздействие. 

Нашите заинтересовани страни имат право да получават подходящи, изчерпателни и прозрачни данни за ефективността на ESG. Ето защо ние се ангажираме да публикуваме годишен доклад за устойчивостта, очертаващ нашата стратегия, цели и ангажименти, както и всеки напредък, който сме постигнали в това отношение. 

В Енери се гордеем с нашата почтеност, професионализъм и същност. 

Въпреки че ние гарантираме, че нашите служители се чувстват упълномощени да докладват всяко неетично бизнес поведение или да предложат потенциални подобрения без страх от несправедливи последици, ние искаме да сме сигурни, че другите заинтересовани страни също могат да докладват безопасно и анонимно всяко предполагаемо бизнес неправомерно поведение. 

С разширяването на нашето портфолио за възобновяема енергия ние ще продължим да отчитаме напредъка си по отношение на нашите ESG цели. Междувременно ето някои ключови данни, базирани на нашето текущо производство на енергия. 
Това е еквивалент на:
189,583
захранени домакинства
176,430
спестени емисии
6,859,975
пораснали дървета
884,276,440
изминати км със стандартен автомобил
766,867
стандартни вътрешноевропейски полети
Цифрите по-горе са изчислени чрез специфичните коефициенти на интензитет на емисиите в мрежата на регионите, в които работим. Например енергийните мрежи с по-висока консумация на изкопаеми горива водят до по-високи спестявания на емисии чрез нашите централи за възобновяема енергия.
Някои от проектите, по които работим и развиваме.
Дарение на соларни панели за болницата в Корабия

Януари 2024

В Enery се стремим да създаваме социални проекти, носещи значимо и позитивно въздействие върху местни общности, в които работим. 

Затова с радост се възползвахме от възможността да помогнем на местната общинска болница в Корабия, Румъния да намали енергийните си разходи и да стане позелена. Дарихме фотоволтаична покривна система с мощност 25,6 kW, която ще донесе значителна промяна за медицинското заведение. 

Новият енергиен източник ще помогне на болницата да харчи помалко за електричество и да инвестира в други нужди. 

Road safety coloring book

Образованието и развитието на деца и младежи са важна част от нашата ESG стратегия.
Подготвихме книжка, посветена на пътната безопасност за деца, включваща светофари, пътни
знаци, пешеходни пътеки и екипировка за безопасност, които децата да оцветят, заедно с
вълнуващи игри и задачи, предаващи основни уроци за безопасност. Освен забавлението при
оцветяването и играта, децата ще научат и как да се движат правилно по улиците, което прави
тази книжка едновременно забавна и образователна.

Светлина за Румъния: По-добър живот със зелена енергия Юни 2023

Юни 2023

Благодарение на нашита колежка Луиза Лазеа, Enery намери нов чудесен партньор в лицето на НПО Free Miorita в Румъния. Организацията помага на домакинства без достъп до електричество да подобрят условията си на живот, като инсталира автономни възобновяеми енергийни системи. Заедно дарихме и инсталирахме соларни панели за шест семейства.

Кампанията „Светлина за Румъния“ се фокусира върху пренебрегвания проблем за липса на електричество на хората, живеещи в отдалечени селски райони. Те не могат да се свържат с електропреносната мрежа поради и не могат да си позволят да плащат за разрешителни, такси за връзка с мрежата, проекти и други свързани услуги.

Тази инициатива е пример за това как възобновяемата енергия може бързо и ефективно да подобри качеството на живот на хора в нужда.

Фотоволтаична система като подарък

Юли, 2022

 Повече от щастливи сме, че МБАЛ Бяла Слатина разполага с 40 kW фотоволтаична централа. Новата придобивка ще помогне на лечебното заведение да покрие собствената си консумация. Това ще спести на медицинското заведение ценни ресурси и ще му осигури енергийна независимост.

Тази инициатива е част от програмата за корпоративна социална отговорност на Enery, чиято цел е да инвестира в европейските общества, в които работим.

Проектът е реализиран от партньорите ни Enery Element GmbH, които работят по развиването на соларен парк в близост до селата Габаре и Драшан, северозападно от София.

Подкрепяме нашите бъдещи еко-герои

Юни, 2023 

В Енери твърдо вярваме, че образованието е ключът към устойчиво бъдеще. Като запознаваме децата с възобновяемата енергия и ги учим как да опазват околната среда, ние ги вдъхновяваме да се включат в положителните промени, към които се стремим.

Затова създадохме „Оцветяваме с енергия“ – книжка за оцветяване, която е подходяща за деца в начална училищна възраст.

Можете да изтеглите версията за принтиране от сайта ни. Тя е предназначена за родители, учители и всеки, който се занимава с образователна дейност.

Нека създадем по-зелено утре, страничка по страничка!

Проект “Помагаме на Украйна”

Март – октомври, 2022

Проектът “Помагаме на Украйна” се превърна в един от главните за Enery през 2022. Идеята за него идва като ответна реакция на войната в Украйна, избухнала през февруари 2022. От тогава до сега, Enery предостави временно настаняване, административна помощ и езикови курсове на украинските бежанци в Австрия.

Нашите колеги от Словакия осигуриха закуски за 130 украински деца от словашко-украинско училище. Също така, организираха волейболен турнир за младежи, по време на който обясниха на участниците по какъв начин се произвежда соларната енергия и как тя помага за декарбонизацията на Европа.

В България подкрепихме зелен образователен център, работещ за интеграцията на деца и семейства от Украйна. Осигурихме им учебници, закуски и участието им в летен лагер край морето.

Общо оказахме помощ на 440 човека през различни инициативи.

Шанс за светло бъдеще с Омама

Юни, 2020 – до сега

Проект Омама в Словакия, организиран от НПО Cesca Von се бори с предизвикателните условия, в които децата от непривилегированите ромски семейства израстват.

Неговата мисия е да предостави на тези деца възможности за достъп до качествено образование, намиране на стабилна работа и превръщане в пълноценна част от обществото. Основната цел на проекта е да наема на работа майки от обществото и да ги обучава как да образоват други майки и техните деца.

Организацията Cesca von е работодател на около 35 „Омами“ в 25 ромски общества в Словакия. Енери „осиновява“ омама Янка още през 2020 и тя се грижи за 20 деца в село Huncovce.

Жужащите колеги на Недялко в Тракия

август 2021 – до сега

Непрестанните ни усилия да подобрим средата на живот на опрашителите и да се борим с общото намаляване на техните популации, ни доведе до идеята да имаме пчелни кошери в нашата соларна електроцентрала в с. Караджалово, България.

Благодарение на външни специалисти по пчели и растителността, както и отдадеността на един от служителите ни, Недялко Дялков, българският екип успешно инсталира кошери с пчели в соларния парк и създаде среда, благоприятна за опрашителите.

Успехът на този проект ни мотивира да го репликираме в другите държави, в които сме активни, като Австрия и Румъния, и постави началото на марката ни собствен „Соларен мед“.

Био косачи на трева на работа

Април, 2021 – до сега

Да бъдем в синхрон със заобикалящите ни екосистеми и да опазваме биоранообразието са в центъра на нашата ESG стратегия. Затова решихме да фокусираме усилията си върху множествената употреба на земята в електроцентралите ни.

Заедно с опитен местен фермер, нашия чешки екип посрещна стадо овце, което замени традиционното косене на трева с машини в соларен парк Určice в Моравия. Хранейки се с прясна зелена трева, овцете не допускат растителността да засенчи соларните панели и да повлияе на тяхната продуктивност. В същото време, нашият отпадък се превръща в храна за животните.

По-късно, ние използвахме чешкия пример и „наехме“ още „био-косачи“ на трева в електроцентралите ни в България и Румъния.

Овцете се превърнаха в символ на усилията ни да въведем работеща и устойчива верига с множествена употреба на земята.

Ако искате да научите повече за Еnery и нашата култура на устойчивост, чувствайте се свободни да се свържете с нашия екип: sustainability@enery.energy